VNTB - Đang có bao nhiêu đảng viên không đóng đảng phí?

Ls. Trần Thành (VNTB)  Tựa bài viết này xem ra ‘có gì đó sai sai’, bởi không đóng đảng phí, coi như mặc định sẽ bị ‘xóa tên đảng viên’....

VNTB - Đất quốc phòng nhưng làm “kinh tế”

Ls. Trần Thành (VNTB) “Đất quốc phòng” hiện nay tiếp tục là lá bùa cho những dự án chẳng liên quan gì đến chuyện an ninh quốc phòng, nếu kh...

VNTB - Các quy định về tôn giáo ở Việt Nam chỉ nhằm phục vụ bộ máy chiến tranh và bảo vệ đảng

Ls Trần Thành và cộng sự (VNTB) Bài viết này nói về các vấn đề tôn giáo ở miền Bắc từ 1945 đến 1975, và giai đoạn từ năm 1975 đến nay trên ...

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

VNTB ĐÍNH CHÍNH - XIN LỖI

index